Čestná prohlášení

Čestně prohlašuji, že jsem se seznámil(a) s podmínkami dané výzvy programu Nová zelená úsporám zveřejněnými ke dni podání této žádosti na webových stránkách www.novazelenausporam.cz, a porozuměl(a) jsem jejich obsahu, a že údaje uvedené v této žádosti a v souvislosti s ní jsou pravdivé, úplné a nezkreslené, a že jsem žádné nezamlčel(a).

Čestně prohlašuji, že nemám závazky po lhůtě splatnosti u finančního úřadu, správy sociálního zabezpečení, Fondu, Ministerstva či jiného orgánu veřejné správy a mé právo nakládat s předmětnou nemovitostí není omezeno např. soudcovskou či exekutorskou zástavou, není nařízena exekuce či příkaz k prodeji předmětu podpory a předmět podpory není předmětem insolvenčního řízení či zajištění věci dle § 78 a násl. zákona č. 141/1961 Sb. trestní řád, ve znění pozdějších předpisů (zástavy z důvodu hypotéky a půjčky pro úpravu předmětu podpory nejsou na závadu).

Beru na vědomí, že veškerá korespondence a doručování dokumentů při administraci této žádosti bude prováděno elektronicky, včetně využití Agendového informačního systému SFŽP ČR.

Čestně prohlašuji, že všichni vlastníci předmětné nemovitosti vyjádřili souhlas s realizací opatření dle této žádosti a s podáním této žádosti souhlasí.